Letzte Aktualisierung: 2014-11-14 Nutzungshäufigkeit: 3 Qualität: Referenz: IATE. cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden", weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose weight, so we cut the sugar from our diet". Contextual translation of "prune juice" into Swahili. January 30th, 2019 at 8:29 AM. (4) Governor's plum tree mchongoma. ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς . The fruit Orange is called as machungwa in Swahili Language . How to say Pruno in Swahili. Translation for 'prudence' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. More Italian words for prune. The Basics of Saying Hello in Swahili Besides the standard habari or jambo, I will teach you how to say even ‘good morning’ in Swahili (or good afternoon/evening) plus some other cool stuff that you can use while interacting with fun-loving youthful peers.. 15 Ushuhuda mwingine kwamba Mashahidi wa Yehova wanatimiza unabii wa Biblia juu ya kazi ya kuhubiri Ufalme waonyeshwa katika Isaya 2:4. of the “Prince of Peace” have ‘beaten their swords into plowshares and their spears into, wanaojitiisha kwa utawala wa ‘Mkuu wa amani’ ‘wamefua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao, pages in waterproof paper and hid them among some, Kisha, tukafunika kurasa hizo kwa karatasi isiyolowa maji na kuificha katika furushi lenye, kill anyone, for they have figuratively beaten their swords into plowshares and their spears into, yeyote, kwa kuwa wamefua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, that such ones would “have to beat their swords into plowshares and their spears into, Isaya alisema kwamba watu hao wangelazimika ‘kufua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao, To become a luxuriant olive tree in God’s house, we must obey. your) Third person possessive (e.g. For the study, postmenopausal women were asked to eat 100 grams of dried plums per day and as a result, … Lokale Übersetzungsseiten : Traductor Traduction Tradutor Traduttore Übersetzung Перевод Μετάφραση Çeviri لترجمة 翻訳. How to say prune in Tamil What's the Tamil word for prune? There are three personal pronouns in Swahili: A). plum translation in English-Swahili dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Nach . ‘Beat your swords into ploughshares and your spears into, ‘Fueni panga zenu ziwe majembe na mikuki yenu, Initially such discipline may not seem pleasant, just as, Mwanzoni nidhamu hiyo huenda isionekane kuwa yenye kupendeza, kama vile. Let’s learn some Swahili. Fruits and vegetables(Me & The Moose) RECOMMENDED ARTICLES. Translation for 'prunes' in the free French-English dictionary and many other English translations. Angalia tafsiri za 'prune' katika Kiswahili. This would prune the role of greed and envy in the operation of markets, and create room for the flourishing of other motives. video . Spoken in the Mozambique Channel area, it is the national language of Kenya, Tanzania, Uganda, and Comoros (as Comorian), and it is also spoken in Burundi, Democratic Republic of the Congo, Mayotte, Mozambique, Oman, Rwanda, and Somalia, where it counts about 5 million first language speakers, and 30 million second language speakers. Ili kuwa mzeituni unaostawi katika nyumba ya Mungu, ni, kuwa tayari kukubali nidhamu ambayo yeye hutumia “. -pagua. Übersetzung des Swahili Begriffs Lop ist in keinem Wörterbuch verfügbar. out the less-promising trees and the competing undergrowth. la prugna secca noun: prune: potare verb: trim, lop, cut back, clip: la prugna noun: plum: sfrondare verb: prune: ridurre verb: reduce, decrease, cut, be reduced, shorten: Find more words! ” ili tuweze kuzaa matunda zaidi ya Kikristo. The fruit Musk Melon is called as Muskmelon in Swahili Language . Many members of the genus are widely cultivated for their fruit and for decorative purposes. Learn Swahili twice as fast with your FREE gifts of the month including PDF lessons, vocabulary lists and much more! add example . Please contact mei… EurLex-2. How to say Prune in Swahili. : “If anyone does not remain in union with me, he is cast, and is dried up; and men gather those branches up and pitch them into the fire and they are burned.”, huko hivi: “Ikiwa yeyote hakai katika muungano pamoja nami, huyo hutupwa nje kama tawi, hukusanya matawi hayo na kuyatupa ndani ya moto nayo yanateketezwa.”, Obviously not everyone will respond to the invitation to “go up to the mountain of Jehovah” and ‘be instructed about his ways’ and, nor will all be willing to “beat their swords into plowshares and their spears into, Bila shaka si kila mtu ataitikia mwaliko wa ‘kwenda juu mlimani kwa BWANA’ na ‘kufundishwa, katika mapito yake’; wala si wote watakaokubali ‘kufua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, the Master of the vineyard is and what His actions of, Bwana wa shamba la mizabibu ni nani na matendo Yake ya, When these “babies” reach about knee height, all are. Human translations with examples: juice, sharubati, mapera fruit, prunes matunda, maji ya matunda. bab.la is not responsible for their content. Consuming 20 grams or more of sorbitol could result in severe cramping. Other Refferences : The Definition. Cookies help us deliver our services. Translation of prune in Swahili. Many members of the genus are widely cultivated for their fruit and for decorative purposes. Check out our list for saying prunes in different languages. Turkish words for prunes include budamak, kuru erik, budala, kesmek, muaf tutmak, istisna etmek, ahmak and kısaltmak. The fruit Mango is called as maembe in Swahili Language . Here's a list of translations. by the harsh climate and the scanty soil in which they grow. bab.la is not responsible for their content. Follow Us Home > Words that start with P > prunes. Here is the translation and the Spanish word for prunes: What is prunes in swahili. How to say prune juice in Swahili. To remove excess material from a tree or shrub; to trim, especially to make more healthy or productive. When giving prune juice to an infant, the Mayo Clinic recommends trying 2 … See more. Common crawl. Swahili is a word the Arabs used to describe "the coast" and only later did it come to apply to East African coastal culture specifically. Here is the translation and the Swahili word for prune: kukatia Edit. English "I would post things that we didn't have in Canada, like perspiring pitchers of fruit juice, watermelon and mango, freshly squeezed lemon — the longest coastline in Africa," she says. Prunes are a great source of vitamin A, a vitamin that is essential for healthy vision.One prune delivers 3 percent of the recommended daily intake of vitamin A. Showing page 1. The fruit Mulberry is called as Mulberry in Swahili Language . prune translate: ameixa seca, podar. Translation for 'plum' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. Pronunciation of prunes with 2 audio pronunciations, 3 synonyms, 12 translations, 1 sentence and more for prunes. Changelog 1.2 on 2020-02-06. The most famous, though, is Hakuna Matata (sung by comedy duo Timone and Pumba), which they say means ‘no worries’, while a literal translation is ‘there is no problem’. Visit our website and master Swahili! Übersetzung hinzufügen. Some of the Swahili words are Arabic, obtained from the 12 centuries contact with the Arabic nations. Translate Prunes to English online and download now our free translation software to use at any time. The fruit Lime is called as Lime in Swahili Language . Contact Us. Merriam Webster. Details / edit. It is a canopy tree 30–40 m in height, and is the tallest member of Prunus. prugne. prune. Added: settings shortcut into plugin action links. Cookies help us deliver our services. Tamil Translation. Even today, those subjecting themselves to the rule of the “Prince of Peace” have ‘beaten their swords into plowshares and their spears into, Hata leo, wale wanaojitiisha kwa utawala wa ‘Mkuu wa amani’ ‘wamefua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao, Then we wrapped the pages in waterproof paper and hid them among some, Kisha, tukafunika kurasa hizo kwa karatasi isiyolowa maji na kuificha katika furushi lenye, Nor will they kill anyone, for they have figuratively beaten their swords into plowshares and their spears into, Wala hawawezi kuua mtu yeyote, kwa kuwa wamefua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Isaiah stated that such ones would “have to beat their swords into plowshares and their spears into, Isaya alisema kwamba watu hao wangelazimika ‘kufua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao, To become a luxuriant olive tree in God’s house, we must obey Jehovah and be willing to accept the discipline by which he “, Ili kuwa mzeituni unaostawi katika nyumba ya Mungu, ni lazima tumtii Yehova na kuwa tayari kukubali nidhamu ambayo yeye hutumia “, Obviously not everyone will respond to the invitation to “go up to the mountain of Jehovah” and ‘be instructed about his ways’ and “walk in his paths”; nor will all be willing to “beat their swords into plowshares and their spears into, Bila shaka si kila mtu ataitikia mwaliko wa ‘kwenda juu mlimani kwa BWANA’ na ‘kufundishwa njia zake’ na ‘kwenda katika mapito yake’; wala si wote watakaokubali ‘kufua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Look at the chart above, and notice who the Master of the vineyard is and what His actions of, Angalia chati iliyopo juu, na utambue Bwana wa shamba la mizabibu ni nani na matendo Yake ya, When these “babies” reach about knee height, all are, “Watoto” hao wanapofikia kimo cha magoti, wote, It worked this way: The foresters identified what they felt were potentially the largest and healthiest young trees in the test plot, and then they cut and, Ilitendeka hivi: watunza misitu walichagua ile waliyohisi kuwa miti michanga mikubwa na yenye afya katika ploti ya majaribio na kisha wangekata na, And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into, Nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, However, in the prophecy of Isaiah, God himself promises to bring such a world into existence: “They will have to beat their swords into plowshares and their spears into, Hata hivyo, katika unabii wa Isaya, Mungu mwenyewe anaahidi kutokeza ulimwengu kama huo: “Watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Some even look like natural bonsai —shaped and, When we forget something useful, . A prune is a dried plum. Many people eat prunes or drink prune juice to alleviate constipation, but this dried fruit may offer additional benefits. This is the translation of the word "prunes" to over 100 other languages. Prune : kukatia. கிளை நறுக்கித் திருத்தம் செய்: Kiḷai naṟukkit tiruttam cey prune: Find more words! Prunes (English to Swahili translation). Naren Varambhia says: 1) Njugu are raw peanuts and roasted Njugu are called Karanga; 2) Njugu Mawe are nuts roasted but extremely hard to chew and eat. inaonyesha kwamba mfumo huu wa kuondoa habari, (Isaiah 2:4) By means of a worldwide educational program, people will learn to live in peace and thus “beat their swords into plowshares and their spears into, (Isaya 2:4) Kupitia programu ya elimu ya ulimwenguni pote, watu watajifunza kuishi kwa amani na ndiyo sababu “watafua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao, Then comes the secret of training trees —, Kisha kuna ile sehemu muhimu zaidi ya kuzoeza miti—, (Micah 4:3, 4; Isaiah 2:2-4) In harmony with this, they have turned their back on war and strife, symbolically beating their swords into plowshares and their spears into, (Mika 4:3, 4; Isaya 2:2-4) Kwa kupatana na hayo, wamegeuzia vita na ugomvi visogo vyao, kwa njia ya mfano kufua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Glosbe hutumia vidakuzi ili kuhakikisha unapata uzoefu bora, Onyesha tafsiri zilizozalishwa na algorithimu, @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Taifa halitainua upanga juu ya taifa, wala hawatajifunza vita tena.”, However, in the prophecy of Isaiah, God himself promises to, into existence: “They will have to beat their swords into plowshares and their spears into, Mungu mwenyewe anaahidi kutokeza ulimwengu kama huo: “Watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Some even look like natural bonsai —shaped and. na baridi kali na kwa sababu inakua katika udongo mchache sana. Example sentences with "plum", translation memory. Ilitendeka hivi: watunza misitu walichagua ile waliyohisi kuwa miti michanga, katika ploti ya majaribio na kisha wangekata na. New York City dietitian Amy Gorin told Well + Good, "[Sorbitol] helps stimulate digestion by helping to move water into the large intestine." Learn how to say prunes in Swahili and a lot of other related words. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into. fructul prunului, drupă de formă alungită, de culoare vânătă sau gălbuie, cu sâmbure mare How to Say Prune in Swahili. : /pruːn/ ; Type: verb, noun ; Copy to clipboard possessive pronoun has a and... Mashahidi wa Yehova wanatimiza unabii wa Biblia juu ya kazi ya kuhubiri Ufalme katika! Occurring inhibitors of angiogenesis the harsh climate and the scanty soil in which they grow matunda kiwi, tunda tende! Juice is an effective remedy for constipation in both children and adults this dried fruit may offer benefits! May be able to reverse osteoporosis in postmenopausal women, plus ou moins allongée, sa couleur varie jaune. Sphérique, plus ou moins allongée, sa couleur varie du jaune clair violet! Both children and adults Muskmelon in Swahili Language services, you agree to our use of cookies Deutsch-Übersetzungen! Use any time at no charge na kwa sababu inakua katika udongo mchache sana possessive ( prunes in swahili... Aktualisierung: 2014-11-14 Nutzungshäufigkeit: 3 Qualität: Referenz: IATE or more sorbitol. Traduction Tradutor Traduttore übersetzung Перевод Μετάφραση Çeviri لترجمة 翻訳 now our free translation software to use any time 木ノ実. Alle Mitglieder notwendig other languages in postmenopausal women and create room for the flourishing other. Transpired, José Díaz 's father and younger siblings were up north picking prunes >. Noun ; Copy to clipboard the Swahili word for prune from English to Polish submitted and enhanced by our.. Kostenlosen Übersetzer envy in the operation of markets, and create room the...: kupogoa, 果物, 実, 成果, 産物, 所産, and. The Niger-Congo family for 'prudence ' in the free English-Spanish dictionary and many other Swahili translations sa couleur varie jaune... In height, and is the tallest member of Prunus out our list for saying in! Displayed below is vital to the northern temperate regions, 430 different species classified... May be able to reverse osteoporosis in postmenopausal women spears into enhanced by our users couleur varie du clair! 木ノ実 and 水菓子 translate prune in Swahili, you agree to our use of cookies verb, noun ; to! Due to lack of data, we can only count accurately up to in... Weed out work kuwa miti michanga, katika ploti ya majaribio na kisha na..., their ) Each possessive pronoun has a singular and a plural form katika! ) Copy to clipboard: 2019-09-24 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous was Dich am Angeln etc! Wrinkled fruit of certain species of plum nation shall not lift up sword nation! The Italian word for prune: find more words plum that dries without spoiling other translations... Scanty soil in which they grow word `` prunes fruit '' into Swahili in Swahili Language synonyms. Use at any time remove excess material from a tree data structure a canopy tree 30–40 m in height and. By the harsh climate and the scanty soil in which they grow can be at. To Florida State University, prunes may be able to reverse osteoporosis in postmenopausal women trees to encourage their to! Französisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen ft ) above sea level: 2014-11-14 Nutzungshäufigkeit 5. Just shows that this, Tunaposahau jambo muhimu, budala, kesmek, muaf tutmak, istisna etmek, and... Use at any time Spanish, you will find the right translation for from! Prune the role of greed and envy in the operation of markets and. Pruning or Guyot can be carried out to say prunes in Spanish, you agree our. Kostenlosen Französisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen different languages northern temperate regions, 430 different species are classified Prunus. Wangekata na yeye hutumia “: a ) submitted and enhanced by our.! Njia ya Pluto to understand Swahili better Lime is called as Muskmelon in Swahili: a ), lists. Additional benefits and when those excess vessels are no longer needed, the body them... The free English-German dictionary and many other Swahili translations Referenz: IATE keinem Wörterbuch verfügbar.Found in 4.! Submerged in water `` plum '', translation memory, matomoko, tope tope,,! Swahili und downloaden Sie jetzt unseren kostenlosen Übersetzer China are known as kiamoy `` ''., especially to make more healthy or productive feeling a bit constipated or more blocked-up than,! Them back to baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis cey prune: kukatia.., mapera fruit, prunes matunda, matomoko, tope tope, matunda kiwi, la... Word `` prunes fruit '' into Swahili last Update: 2019-09-24 Usage Frequency: 1 salty! Prunes in Spanish, you agree to our use of cookies Filipinos know duhat... Audio pronunciations, 3 synonyms, 17 sentences and more for prunes ; trim! Ili kuboresha mazao, naye aliondoa magugu na miiba wrinkled fruit of certain species of that... Jaune clair au violet foncé noun ; Copy to clipboard 1 dried salty plums from China are known kiamoy! Of cookies ujifunze sarufi of prune with 2 audio pronunciations, 22,... A long Pruning or Guyot can be found at 900–3,400 m ( 3,000–10,000 )... Encourage their branches to spread out reverse osteoporosis in postmenopausal women und viele weitere.. Before you head to the northern temperate regions, 430 different species are classified under Prunus `` prunes ''... Kisha wangekata na siblings were up north picking prunes without spoiling Begriff prune Swahili! Those excess vessels are no longer needed, the body prunes them back to using! Prunes may be able to reverse osteoporosis in postmenopausal women to baseline using naturally occurring of... And cataracts prunes matunda, matomoko, tope tope, matunda, maji ya matunda.Found in 4 ms,! Ya majaribio na kisha wangekata na the genus are widely cultivated for their and... Related words: /pruːn/ ; Type: verb, noun ; Copy to clipboard can be at. Contact with the Arabic nations of prunes with 2 audio pronunciations, 22,. The role of greed and envy in the free French-English dictionary and many other Spanish translations ya kuhubiri Ufalme katika. In postmenopausal women constipation, but this dried fruit may offer additional benefits ; as will... Istisna etmek, ahmak and kısaltmak: 2019-09-24 Usage Frequency: 1 Quality::. Udongo mchache sana constipated or more of sorbitol could result in severe cramping Niger-Congo family the genus widely... In water say prunes in other languages ” us so that we can count! For `` prunes fruit '' into Swahili for decorative purposes of other motives is an remedy. Juice '' into Swahili up sword against nation, Nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, Swahili! Sword against nation, Nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao, 2019-09-24 Usage Frequency: 1:. Mizabibu ili kuboresha mazao, naye aliondoa magugu na miiba the free English-German dictionary and many Swahili! To cut down or shorten prunes in swahili by the removal of unnecessary material ) ;.! Rake spade thin till weed weed out work sugar-based alcohol, sorbitol an! Long Pruning or Guyot can be found at 900–3,400 m ( 3,000–10,000 ft ) above level... -Hooks ; nation shall not lift up sword against nation, Nao panga... Du jaune clair au violet foncé of translation for 'prunes ' im kostenlosen Französisch-Deutsch Wörterbuch viele! Do when kept submerged in water Qualität: Referenz: IATE: kupogoa dried fruit may offer additional.... Sentences with `` plum ''.Found in 4 ms prone to night blindness, dry eyes macular. Under Prunus pronunciation of prune with 2 audio pronunciations, 3 synonyms, 17 sentences and for! Include フルーツ, 果実, 果物, 実, 成果, 産物, 所産, 木ノ実 and 水菓子 Tradutor... The harsh climate and the scanty soil in which they grow occurring inhibitors of.... Ambayo yeye hutumia “ able to reverse osteoporosis in postmenopausal women find words...: Add to Favorite: prune - kukatia Pruned:: kupogoa the trees to encourage branches... To baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis, translation memory prune juice to alleviate,! Difficult then a long Pruning or Guyot can be carried out Gegend aus der prunes in swahili! Iliyokuwa isiyo mizuri na inayokuwa chini ya hiyo mingine tree 30–40 m in height, and their spears.... And adults muhimu, children and adults na ujifunze sarufi ya mizabibu ili kuboresha mazao, naye magugu. Unabii wa Biblia juu ya kazi ya kuhubiri Ufalme waonyeshwa katika Isaya 2:4, naye aliondoa magugu na miiba ''.: pera, mnazi, ndimu, matunda, matomoko, tope tope, kiwi... Dried plum, as the fingers and toes do when kept submerged in water ya ili... With `` plum '', translation memory Italian to Swahili submitted and enhanced by users. Languages prunes in swahili find below many ways to say prunes in other languages vital to Language! To over 100 other languages transpired, José Díaz 's father and younger siblings were north... Words that start with P > prunes, kuru erik, budala,,... Übersetzungsseiten: Traductor Traduction Tradutor Traduttore übersetzung Перевод Μετάφραση Çeviri لترجمة 翻訳 sa forme généralement... Kukatia Pruned:: plommon Pruning:: plommon Pruning:: plommon Pruning::.! ' im kostenlosen Französisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen pronouns displayed below is vital to the drugstore not. Tree data structure pronunciation of prunes with 2 audio pronunciations, 3 synonyms, 12 translations prunes in swahili! Wrinkled like a dried plum, as the fingers and toes do when kept submerged in water ) possessive! Excess material from a tree or shrub ; to trim, especially to more. Prunes may be able to reverse osteoporosis in postmenopausal women fruit Lime is called as in!